PDG. -56 - banner

Welkom op pdghealthservices.nl

Inspiratie

Wanneer is welke beroepskeuring van toepassing?

4/28/2022 12:00:00 AM

Voor bepaalde beroepen geldt voor de werkgever een wettelijke verplichting om een medische keuring uit te laten voeren vanwege de gezondheidsrisico’s op de werkvloer. Dit kan gaan om een periodieke keuring en/of een keuring bij de functie aanstelling. Zonder geldige geschiktheidsverklaring mag de medewerker het werkterrein niet betreden. Goed om te weten; wanneer is welke beroepskeuring van toepassing?

De Bodemsaneringskeuring

Wanneer een medewerker tijdens het werk in aanraking komt met verontreinigde grond, kan dit risico’s met zich mee brengen. Om die reden moeten medewerkers zowel bij aanvang van het werk als periodiek medisch gekeurd worden. Waar het bij de aanstellingskeuring gaat om het voldoen aan medische gezondheidseisen, gaat het bij de periodieke keuringen tevens om vroegtijdige opsporing van eventuele gezondheidsschade opgelopen in of door het werk. Werkgevers zijn wettelijk verplicht hun medewerkers jaarlijks te laten keuren conform de CROW Publicatie 400 waarin drie klassen bodemsaneringskeuringen worden onderscheiden.

De Asbestkeuring

Asbest bestaat uit kleine vezeltjes die niet zichtbaar zijn met het blote oog. Door het inademen van losse asbestvezels kan na lange tijd longkanker, longvlies-, of buikvlieskanker ontstaan. Asbest is alleen schadelijk als losse vezels worden ingeademd. Hoe schadelijk het is, hangt af van de totale hoeveelheid asbestvezels die iemand tijdens zijn of haar leven inademt. Hoe meer asbestvezels iemand gedurende zijn of haar leven inademt, hoe groter de kans op het krijgen van kanker door asbest. Wanneer een medewerker tijdens het werk in aanraking komt met asbest kan dit dus risico’s met zich mee brengen.  Werkgevers zijn daarom wettelijk verplicht hun medewerkers 1 x per 3 jaar te laten keuren conform eisen en risico’s opgesteld in het Arbobesluit.

De chauffeurskeuring

Het doel van een chauffeurskeuring is het beoordelen van de lichamelijke en geestelijke geschiktheid
voor het besturen van vrachtwagen, bus of taxi. De grondslag van de keuring ligt, afhankelijk van de sector, in de Wet Personenvervoer (buschauffeur) dan wel in de verschillende branche CAO’s. De exacte inhoud van de keuring ligt niet wettelijk vast, maar is gebaseerd op specifieke functie-eisen horende bij de uitoefening van het beroep. Keuringsbevindingen die mogelijk een risico inhouden voor een verantwoorde uitoefening van het beroep worden door de arts getoetst aan het toetsingskader van het CBR, de “Regeling Eisen Geschiktheid 2000”.

De Stralingskeuring

Stralingskeuringen worden uitgevoerd bij medewerkers die blootgesteld worden aan ioniserende straling en die ingedeeld zijn in categorie A. De keuringen moeten jaarlijks uitgevoerd worden op grond van artikel 96 van het Besluit stralingsbescherming Kernenergiewet. Tijdens deze keuring worden afwijkingen die veroorzaakt worden door straling en eventuele gezondheidsrisico’s vastgesteld en welke maatregelen hiertegen getroffen kunnen worden. De stralingskeuringen worden uitgevoerd door onze gecertificeerde stralingsarts.

Meer beroepskeuringen

Naast bovenstaande voorbeelden van beroepskeuringen kunnen wij nog meer beroepskeuringen voor u uitvoeren zoals: rijbewijs-, verzekering- en wachtdienstkeuringen. Heeft u binnen uw organisatie bepaalde beroepen waarbij deze wettelijke verplichting geldt? Neem dan contact op met PDG Health Services en wij helpen u graag verder.

Laatste nieuws